TEOSTUSMÕÕDISTAMINE on valminud ehitiste asukoha ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Teostusmõõdistuse tulemusena koostab geodeet teostusjoonise.

Teostusmõõdistamine ja teostusjooniste koostamine toimub vastavalt ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale ( MKM määrus nr. 34 ). Mitmed suuremad trassivaldajad on lisaks kehtestanud oma nõuded, mida geodeedid trasse mõõdistades ning teostusjoonist koostades peavad järgima.

PÕHILISED TEOSTUSED

  • vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised
  • sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažitrasside teostusjoonised
  • gaasitrasside teostusjoonised
  • soojatrasside teostusjoonised
  • elektrikaablite teostusjoonised
  • sidetrasside teostusjoonised

LISAKS trassidele teostame ka muude objektide ehitusjärgset teostusmõõdistamist. Siia kuuluvad näiteks teed, platsid, kraavid, tiigid või mis tahes muud ehitised.