TOPO-GEODEETILINE UURING – Selle eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Topo-geodeetilise uuringu tulemusena koostab geodeet digitaalse geodeetilise alusplaani koos aruandega, mille projekteerija või arhitekt võtab oma töö aluseks.

GEODEETILINE ALUSPLAAN peab vastama Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale.

(Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.aprilli 2016. a MKM määrus nr. 34).

Lisaks detailsele maapealsele situatsioonile on geodeetilisel alusplaanil kujutatud ka kõik maa-alused tehnovõrgud, maapinna jm elementide kõrgused. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega. Üldjuhul koostatakse geodeetilised alusplaanid mõõtkavas 1:500, kuid vajadusel kasutatakse ka mõõtkavasid 1:200 (Tallinna vanalinn) ja 1:1000 (pikad trassid ja teetööd).